Podmínky použití služby Webshare.cz

Verze podmínek 3.0 platná od 24. 5. 2018

1. Úvodní ustanovení

Tento dokument upravuje podmínky používání služeb serveru webshare.cz (dále jen "služby") a stanovuje práva a povinnosti jak provozovatele služby webshare.cz společnosti Thinksmart s.r.o., Tiskařská 257/10, 108 00, Praha – Malešice, IČ 289 85 991, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 157945 (dále jen "provozovatel") tak osob využívajících jakýmkoliv způsobem služby webshare.cz (dále jen "uživatel").

Používáním služeb uživatel vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami a souhlasí že se jimi bude při využívání služby řídit.

Tyto podmínky se řídí právním řádem České republiky a i uživatelé, jenž nejsou občany České republiky jsou povinni využívat služby výhradně v souladu s právním řádem České republiky.

2. Práva a povinnosti uživatele

Uživatel se zavazuje že nebude službu využívat k žádným činnostem, které by ohrožovaly bezpečnost státu či jiný veřejný zájem, byly v rozporu s dobrými mravy a zvyklostmi nebo byly jakkoliv jinak v rozporu s obecně závaznými právními přepisy či mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. Zejména je zakázáno zpřístupňovat data
* k jejichž zpřístupnění není uživatel oprávněn
* jenž mohou způsobit škody třetím stranám

Uživatel není oprávněn využívat službu k šíření a zpřístupnění dat, jenž by mohla způsobit škodu třetím stranám.

Veškerá data, která uživatel v rámci služby uloží na servery poskytovatele jsou svázána s uživatelským účtem uživatele, zůstávají ve vlastnictví uživatele a provozovatel není oprávněn s nimi nakládat.

Uživatel odpovídá za všechna data, která pomocí služby uloží na server, provozovatele.

Veškeré údaje které uživatel uvádí ve svém účtu je povinen uvést pravdivě a pokud se jedná o údaje kontaktní (email) musí se jednat o funkční kontakty, jenž může provozovatel využít ke komunikaci s uživatelem.

Uživatel bere na vědomí že odpovídá za veškeré škody, které svým jednáním způsobí prostřednictvím služby provozovateli nebo třetím stranám.

Uživatel není oprávněn jakkoliv přeprodávat či zpoplatňovat data služby ani využívat služby k uveřejňování placené i neplacené reklamy.

Uživatel není oprávněn využívat službu způsobem který způsobí, či by mohl způsobit provozovateli, jiným uživatelům nebo třetím stranám škodu.

Uživatel není oprávněn předávat své přístupové údaje dalším osobám nebo je zveřejňovat.

3. Práva a povinnosti provozovatele

Provozovatel se zavazuje provozovat službu svědomitě a v zájmu uživatelů.

Provozovatel není povinnen dohlížet na obsah přenášených či ukládaných dat ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní či škodlivý obsah přenášených dat ve smyslu § 6 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (v platném znění).

Provozovatel neodpovídá za škody které vznikly či mohly vzniknout uživateli služby použitím dat poskytnutých pomocí služby jinými uživateli.

Provozovatel je oprávněn odstranit ze služby jakákoliv data uživatele zejména, nikoliv však výlučně, v případě
* pokud data porušují autorská práva třetích subjektů
* obsahují škodlivý kód
* nejsou využívána po dobu alespoň 30 dnů.

Provozovatel neodpovídá za jakékoliv případné škody vzniklé uživateli ztrátou dat uložených v rámci služby či nemožností službu využívat.

Provozovatel neposkytuje uživateli žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti služeb serveru, není – li v těchto podmínkách výslovně uvedeno jinak. Zejména nezaručuje, že služby budou nepřetržitě (24/7) dostupné nebo budou po celou dobu dostupnosti plně funkční. Taktéž nezaručuje že veškerý uživatelský obsah bude vždy dostupný, úplný a nepoškozený.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit tyto podmínky používání služby, tuto změnu musí zveřejnit na webu služby minimálně 14 dní před účinností změny. O změně podmínek jsou uživatelé informování zveřejněním na webu služby nebo zasláním informace o nových podmínkách na kontaktní údaje uživatelů.

Uživatelé, kteří neukončí používání služby do data účinnosti nových podmínek souhlasí dalším používáním služby s novým zněním podmínek používání služby.

Provozovatel je oprávněn bez náhrady zablokovat či zrušit účet uživatele, který využívá službu v rozporu s těmito podmínkami.

4. Ochrana informací

Veškeré soubory, které uživatelé uloží na servery služby jsou svázány účtem uživatele a uživatel sám rozhoduje o jejich přístupnosti dalším osobám.

Poskytovatel není oprávněn přivlastňovat si data nahraná uživateli, má však právo data uživatelů mazat v souladu s výše uvedenými pravidly.

Poskytovatel se zavazuje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů chránit veškeré údaje uživatele zadané uživatelem do jeho účtu.

Ustanovení o ochraně informací se nevztahuje na případy vyžádání si informací státními orgány k takovému kroku oprávněnými zákonem.

5. Podmínky ochrany osobních údajů

Provedením registrace prostřednictvím internetového formuláře a vytvořením účtu k využívání služeb, potvrzuje uživatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR”), že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

Poskytovatel je správcem osobních údajů uživatele ve smyslu čl. 4, bod 7) GDPR. Osobní údaje Poskytovatel zpracovává v souladu s právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Při objednávce služeb jsou vyžadovány údaje, které jsou osobními údaji ve smyslu ustanovení čl. 4, bod 1) GDPR. Získané údaje (e-mailová adresa) jsou nutné pro úspěšnou registraci uživatele a pro další využití služeb uživatelem. Při určitých způsobech platby za služby zpracovává poskytovatel i číslo bankovního účtu uživatele, číslo platební karty nebo telefonní číslo. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky služeb pro uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších aktivit přímého marketingu.

Během využívání služeb uživatelem je dále poskytovatelem zpracováván i síťový identifikátor (IP adresa přístupu uživatele) jako osobní údaj uživatele. Účelem zpracování tohoto osobního údaje je zajištění kvality služeb (např. přihlášení ke službám) a dále bezpečnostní opatření proti zneužití přístupu uživatele.

Poskytovatel uchovává i další technické informace týkající se využití služeb jednotlivými uživateli, které nejsou definovány přímo jako osobní údaj ve smyslu GDPR. Jedná se o záznamy přístupů uživatele (IP adresa, časy přístupu), historie stahování (IP adresa, uživatelské jméno, stahovaný soubor), historie plateb za služby, informace o smazaných souborech uživatele (včetně IP adresy uploadu).

Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6, odst. 1, písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem poskytovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Poskytovatel ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (nejdéle po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu z důvodů evidence daňových dokladů poskytovatelem). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány. Technické informace jsou poskytovatelem mazány po uplynutí přiměřené doby, která vyplývá z technologických standardů služeb poskytovatele a požadavků dalších právních předpisů, nejpozději však do 1 roku od jejich pořízení.

Uživatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1, písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a realizaci smluvního vztahu a bez poskytnutí osobních údajů není možné smluvní vztah uzavřít či jej ze strany poskytovatele naplňovat.

Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

6. Nahlášení nelegálního obsahu

Služba je určena výhradně k ukládání souborů nikterak neporušujících autorská práva, neobsahujících škodlivý kód ani nijak jinak neodporujících platnému právnímu řádu.

Poskytovatel se zavazuje, bude-li na protiprávní data či data porušující tyto podmínky věrohodně upozorněn zahájit kroky vedoucí k odstranění či znepřístupnění těchto dat.

Poskytovatel do obsahu dat nijak nezasahuje a není v silách poskytovatele veškerá data nahraná uživateli prověřit.

Máte-li důvodné podezření že kterýkoliv uživatel poskytuje prostřednictvím služby data, která porušují Vaše autorská práva zašlete prosím email na adresu abuse@webshare.cz, který bude obsahovat informace nezbytné k prověření a vyřízení Vaší žádosti
* Vaše jméno, adresu
* Telefonický a emailový kontakt, na kterém je možné Vás kontaktovat
* Prohlášení že jste držitelem autorských práv či jejich držitele zastupujete
* Přesný odkaz či odkazy na závadná data (pokud je souborů více je třeba uvést všechny odkazy)

V případě absence uvedených informací nutných pro vyřízení žádosti není poskytovatel schopen technicky zajistit prověření všech skutečností a úplné vyřešení požadavků.

7. VIP účty

Uživatel služby je oprávněn zaplacením poplatku dle aktuálního ceníku a nabídky zveřejněné k okamžiku zaplacení na webových stránkách služby zakoupit VIP účet. Zadáním objednávky a řádným uhrazením celé ceny zvoleného VIP účtu vzniká smluvní vztah mezi uživatelem a poskytovatelem, který se řídí těmito podmínkami a aktuální nabídkou poskytovatele.

Uživatel je po zakoupení VIP účtu a přihlášení na webu služby oprávněn po dobu platnosti VIP účtu využívat dodatečné VIP služby portálu webshare.cz dle nabídky platné v okamžiku zakoupení VIP účtu, zejména ze strany poskytovatele nijak neomezenou rychlost stahování dat ze služby a přednostní uživatelskou podporu.

Uživatel není oprávněn požadovat uhrazení, vrácení či kompenzaci platby zaplacené za VIP účet poskytovateli a to ani v případě ukončení provozu služby ze strany poskytovatele, zrušení či omezení dostupnosti služby nebo zrušení či zablokování účtu ať už ze strany uživatele či poskytovatele. Uživatel taktéž není oprávněn požadovat kompenzaci v případě zrušení či zablokování účtu ze strany provozovatele v důsledku porušení těchto podmínek uživatelem.

VIP účet je platný po dobu uvedenou v nabídce poskytovatele platné v okamžiku zakoupení VIP účtu.

V případě že je uživatel spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, má dle ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smluvního vztahu uzavřeného zaplacením VIP účtu bez udání důvodu a to do čtrnácti dnů od jeho uzavření. Odstoupení od smluvního vztahu je možné pouze pokud nebylo zahájeno ze strany uživatele využívání rozšířených služeb poskytovaných VIP účtem. Bylo-li plnění smluvního vztahu uživatelem zahájeno (využíváním služeb VIP účtu), je podle ustanovení § 53 odst. 8 písm. a) občanského zákoníku právo Uživatele (spotřebitele) na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu vyloučeno.

Náklady na použití telekomunikačních služeb ze strany uživatele nejsou zahrnuty v platbě poskytovateli za VIP účet. V platbě poskytovateli jsou však zahrnuty náklady na použití telekomunikačních služeb ze strany poskytovatele.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky použití služby Webshare.cz jsou platné od 24. 5. 2018 a zcela nahrazují předchozí podmínky použití služby webshare.cz z 1. 12. 2013.